Planning werkgroep Medezeggenschaps- recht 2021

De werkgroep Medezeggenschapsrecht zal in 2021 elke tweede vrijdag van de maand (met uitzondering van augustus) bij elkaar komen.

Uitnodiging digitale lezingen 27 november van 11.00 tot 12.30 uur

Ter gelegenheid van de jaarvergadering organiseert de Vereniging voor Onderwijsrecht een Zoom-webinar. Tijdens de webinar zullen actuele juridische vragen en ontwikkelingen worden besproken die samenhangen met de coronacrisis en de invloed van deze crisis op het onderwijs(recht).

Digitale ALV op 27 november 2020

Deze coronatijden zijn vreemde tijden, en al vallen de gevolgen voor onze vereniging in het niet bij wat de coronacrisis teweeg brengt, het maakt ook dat ons eerste VvO-jaar er anders uitziet dan vooraf gedacht en gehoopt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen activiteiten worden georganiseerd.

Onze ALV op vrijdag 27 november 2020 zal digitaal worden gehouden. De uitnodiging voor de ALV, met alle praktische details, treft u hieronder aan.

Inhoudsopgave School en Wet nr. 5, oktober 2020

Column

Toekomstbestendig artikel 23: het individu in de (school)gemeenschap

Stefan Philipsen

Werkgroepen

In een werkgroep vindt gedachtenvorming plaats over een bepaald thema. Elke werkgroep bepaalt haar eigen werkwijze. Het resultaat van de werkgroep kan op verschillende wijze naar buiten worden gebracht. Zo hebben de werkgroepen de mogelijkheid met een eigen standpunt in de vorm van een preadvies of een gemeenschappelijke stuk naar buiten te komen. Ook kan op initiatief van een werkgroep een studiebijeenkomst voor een grotere groep geïnteresseerden worden georganiseerd.

De Vereniging voor Onderwijsrecht kent zeven afzonderlijke werkgroepen:

Bestuur & Management

Deze werkgroep bezint zich op zaken als: nieuwe rechtspersonen en/of samenwerkingsconstructies in het onderwijs, raad-van-toezicht modellen en interne besluitvorming.

Leerrecht & leerplicht

Deze werkgroep houdt zich bezig met de invulling van het recht op onderwijs en de consequenties daarvan in de huidige tijd. De werkgroep is tevens een platform waarin personen vanuit alle groeperingen en disciplines die met het recht op onderwijs in ruime betekenis te maken hebben.

Medezeggenschaps- & klachtrecht

Deze werkgroep is een platform waarin personen vertegenwoordigd zijn vanuit alle groeperingen die met medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs te maken hebben

Decentralisatie

Doel van deze werkgroep is decentralisatie van huisvesting in het onderwijs als toegepast probleemveld op zijn beleidsmatige en juridische merites nader te verkennen en te komen tot praktische handreikingen.

Aanmeldings- & toelatingsbeleid

Deze werkgroep richt zich op de juridische vragen rond aanmelding en toelating tot het onderwijs van basisschool tot Universiteit in het algemeen en de wijze waarop aanmeldings- en toelatingsbeleid kan worden gebruikt in het kader van het tegengaan van segretatie.

Beroepsonderwijs

Deze werkgroep richt zich op: Input/vraagstukken uit de instellingen die voor het onderwijs relevant zijn;  Terugkoppeling van ervaring/informatie kenniskring;  Ondersteunen/faciliteren van onderzoek; Genereren van kennis&deskundigheid over wet- en regelgeving in het beroepsonderwijs.

Hogeronderwijsrecht

Deze werkgroep organiseert bijeenkomsten  om ho-beleid en de vertaling ervan in wet- en regelgeving en de uitvoering in de praktijk te bespreken, op hoger plan te brengen zoals dit een werkgroep betaamt, actief informatie te genereren, en voeding te geven aan algemene verenigingsactiviteiten.