Programma Werkgroep medezeggenschapsrecht 9 juli

Op vrijdag 9 juli 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een korte online-bijeenkomst(via Teams) van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Voor deze korte bespreking van de werkgroep zijn drie bespreekpunten binnengekomen van Dik Berkhout. Hij zou graag de volgende vraagpunten bespreken:

  1. Mag een schooldirecteur inzake een sluitings- of fusietraject bij het voorlichten van de ouders over een voorgenomen besluit namens de school spreken, of mag dat dat alleen als de medezeggenschapsraad reeds heeft geadviseerd en het bevoegd gezag een definitief besluit nam?

In beginsel mag een bestuurder/schooldirecteur namens de school spreken. Een MR mag dat niet, maar beperkt zijn standpuntbepaling als het goed is in principe tot interne adviezen en beslissingen en het contact met de achterban van de MR. De (geledingen van de) MR heeft/hebben de verplichting om zijn achterban in te lichten. Daarnaast moeten ouders geraadpleegd worden over een voorgenomen besluit tot sluiting. Het zou derhalve onjuist zijn om een schoolbestuur het recht om de ouders over een voorgenomen besluit tot sluiting te informeren, te ontzeggen. Een schoolbestuur mag daarbij niet vooruitlopen op nog niet vastgesteld beleid, maar moet ook ouders informeren over belangrijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een voorstel om een school te sluiten.

Hoe verhouden zich deze twee uitgangspunten tot elkaar in het genoemde geval? En mag de bestuurder of schooldirecteur in zo’n geval namens ‘de school’ spreken? Mijns inziens is dat niet het geval.

  1. Mag een bestuurder bij een overname van de school als alternatief voor sluiting de eis stellen dat het personeel mee over gaat? Ik ben niet zo thuis in de regels omtrent overgang van onderneming. Misschien dat leden van de werkgroep hierover vooraf literatuursuggesties kunnen geven.
  1. Mag een bestuurder in een traject voor een overname van de school als alternatief voor sluiting een zodanig scherp tijdspad hanteren dat de overnemende partij zich onder druk gezet voelt? In casu: begin juni eisen dat de school per 1 augustus daarna overgenomen wordt, terwijl het voorgenomen besluit medio december voor de MR als een donderslag bij heldere hemel kwam.

De toetsingsnorm is dan naar mijn inschatting de vraag of een bestuurder de school in redelijkheid op 1 augustus 2021 kan sluiten, als hij weet dat een ander bestuur de school per 1 augustus 2022 wil overnemen. Maar wellicht zijn er nog meer haken en ogen, of aanknopingspunten om hierover een eerste standpunt te bepalen.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die voor deze of een volgende bijeenkomst worden ingepast.

Programma Werkgroep Bestuur en Management 9 juni

Voor het webinar van de VvO-werkgroep Bestuur en Management op woensdag 9 juni 2021 is dit het programma:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.15 uur:   Welkom

12.15 – 12.45 uur:   Gerechtshof Amsterdam 2 maart 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:582) inzake ontslag directeur-bestuurder Haga Lyceum: enkele overwegingen

Judith Wintgens-van Luijn, advocaat ondernemingsrecht bij Boels Zanders

12.45 – 13.30 uur:   Nationaal Programma Onderwijs en medezeggenschap

Cécile de Vos, directeur-bestuurder Stichting Onderwijsgeschillen Beide sprekers zullen een inleiding van circa 15 minuten verzorgen, aansluitend is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Geïnteresseerden kunnen zich voor dit webinar aanmelden bij Noëlle van Beusecom, beusecom@boelszanders.nl, onder vermelding van VvO Werkgroep B&M 9 juni 2021. Na aanmelding krijg je een Teamsuitnodiging voor het webinar en documentatie ter voorbereiding.

Inhoudsopgave School en Wet nr. 3 mei 2021

COLUMN

Profielscherts

Renée van Schoonhoven

ARTIKELEN

Kenniskring Onderwijsrecht Beroepsonderwijs

Rechtsbescherming mbo-student: besluit of beslissing, dat is de vraag

Het wetsvoorstel Verbetering rechtsbescherming van mbo-studenten legt een evenwichtig pakket aan veranderingen neer, waarmee rechtsverhoudingen in deze onderwijssector meer gelijk worden getrokken aan die in andere onderwijssectoren sinds jaar en dag gebruikelijk zijn.

Mr. G.T.  Terpstra

Identiteitsbeleid in het bijzonder onderwijs: grenzen en bewegingsruimte

Wat mag er staan in ‘identiteitsverklaringen’ die ouders moeten ondertekenen voor toelating van hun kinderen op reformatorische scholen? En hoe dient de overheid om te gaan met vermeend anti-integratief onderwijs op een islamitische school?

Mr. J. Streefkerk

Kroniek: Klachtrecht in het funderend onderwijs

Deze kroniek gaat mede in op de ontwikkeling van het klachtrecht, naast uiteraard het vertrouwde overzicht van uitspraken uit de afgelopen jaren. Ook de nieuwe WVO bevat enkele noemenswaardige elementen. Aanleiding om het klachtrecht te herwaarderen als onderdeel van de autonome positie van een school.

Mr. P.H.M. Kanters en Mr. W. Lindeboom

Kroniek: Gelijke behandeling 2018-2020

In de kroniek worden alle relevante oordelen van het College voor de Rechten van de Mens uit de verslagperiode behandeld en voorzien van een uitgebreid – of minder uitgebreid – commentaar.

JURISPRUDENTIE ONDERWIJSRECHT

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 43 t/m 62

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Inhoudsopgave School en Wet nr. 2, april 2021

COLUMN

Of je een emmer leeggooit

Willem Lindeboom

ARTIKELEN

Dr. N. Rijke

Een voortdurende schoolstrijd

Maatschappelijke en politieke discussies over het curriculum en de schoolcultuur, toelatingsbeleid van leerlingen en benoemingsbeleid van personeel, raken de positie van orthodox-protestantse scholen. Relevant voor genoemde discussies zijn de identiteitsverklaringen van scholen die recent onderwerp van maatschappelijk en politiek debat waren.

Mr. J.S. Buiting

Wetsvoorstel doorstroomtoetsen: verbetering voor de overgang van po naar vo?

In 2019 zijn het schooladvies en de eindtoets geëvalueerd. Dit is voor de regering aanleiding om het stelsel van het schooladvies en de eindtoets te wijzigen. Leidt deze wijziging tot een verbetering in de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs?

Chris Kuiper en Susanne Höfte

Coronatijd… Onderwijs op afstand: beviel het en mocht het?

Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties is de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is. In deze bijdrage wordt gekeken naar de gevolgen van het gegeven afstandsonderwijs vanuit de praktijk, de focus is die van speciaal onderwijs.

JURISPRUDENTIE ONDERWIJSRECHT

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 23 t/m 43

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

WETGEVING   

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.A. van de Lustgraaf

Bijeenkomst Werkgroep Medezeggenschapsrecht 9 april

Op vrijdag 9 april 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst(via Teams).

Thema voor deze bijeenkomst:

Tijdens deze komende bijeenkomst verzorgt Gabi Stouthart (Sprengers Advocaten) een inleiding over het adviesrecht van een MR in het kader van artikel 11 onder h van de WMS, adviesrecht over een voorgenomen besluit tot ontslag dan wel benoeming van een schoolleider. Zij zal onder andere stilstaan bij de vraag wanneer er sprake is van dat adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot aanstelling en ontslag. Valt daar bijvoorbeeld ook onder een interim directeur? En is er tevens sprake van ontslag bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden? Hierbij worden tevens de uitspraken van de Landelijke Commissie Geschillen WMS meegenomen, en de relevante arbeidsrechtelijke jurisprudentie. Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die voor deze of een volgende bijeenkomst worden ingepast.

Planning werkgroep Leerrecht en Leerplicht 2021

De werkgroep Leerrecht en Leerplicht heeft de data voor de bijeenkomsten in 2021 vastgesteld. De bijeenkomsten zijn maandelijks ingepland waarbij ongeveer om de drie maanden een langere bijeenkomst gepland staat. De korte bijeenkomsten zijn digitaal. De langere bijeenkomsten zijn, afhankelijk van de corona maatregelen, digitaal of op locatie.

De korte bijeenkomsten worden gevuld met de actualiteiten van dat moment of door leden van de werkgroep ingebrachte punten. In de driemaandelijkse bijeenkomsten, die drie uur duren, zal een onderwerp uitvoeriger behandeld kunnen worden. Als er voorstellen zijn voor onderwerpen dan horen we dat graag.

De planning voor 2021 is als volgt:

5 maart 2021                16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

2 april 2021                  16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

7 mei 2021                   14.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal of op locatie

4 juni 2021                   16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

2 juli 2021                     16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

17 september 2021       14.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal of op locatie

8 oktober 2021             16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

8 november 2021          16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

17 december 2021        16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

Aanmelden voor de maillijst van de werkgroep kan via werkgroepleerrecht@vvonderwijsrecht.nl. Het aanmelden voor de bijeenkomsten kan door een reply te sturen op de uitnodiging die via email wordt verzonden. Tijdige aanmelding wordt zeer op prijs gesteld, bij minder dan vijf deelnemers zal een geplande bijeenkomst niet doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon

Uitnodiging oratie prof. dr. R. van Schoonhoven “Het recht van de school” op 12 maart

Op vrijdagmiddag 12 maart 2021, aanvang 15.45 uur houdt prof. dr. R. van Schoonhoven haar oratie vanwege de gesponsorde SBLO-leerstoel Onderwijsrecht. De oratie met als titel Het recht van de school zal in verband met de strenge corona-richtlijnen van dit moment geheel ONLINE plaatsvinden. Dat betekent dat deze is te bekijken / beluisteren via het YouTube Kanaal VU Beadle’s Office: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA Er komt nadien ook nog een pdf-versie beschikbaar.

Lezing Paul Zoontjes op 6 mei over examinering in het onderwijs

Op 6 mei 2021 geeft Paul Zoontjes een lezing over het onderwerp examinering in het onderwijs. Op 1 december jl. verscheen het boek ‘Tussen toets en bestuur’ van Paul Zoontjes en Henk van Berkel over de positie van de examencommissie in het hoger onderwijs. Een mooie aanleiding om Paul Zoontjes te vragen om voor de leden van de VvO over examinering een lezing te geven. Paul Zoontjes was tot mei 2019 hoogleraar Onderwijsrecht aan Tilburg University. De laatste acht jaar van zijn dienstverband was hij voorzitter van de examencommissie van Tilburg Law School.

Mededelingen van het bestuur

Op de achtergrond wordt door het bestuur hard gewerkt om de ledenadministratie van de NVOR en de VvO te integreren en verder te professionaliseren. Onderzocht wordt of het mogelijk is de toegang door en tot leden via de website te vergemakkelijken, zodat gemakkelijker content op de website kan worden geplaatst en leden op hun beurt via de website gegevens kunnen doorgeven en laten verwerken. Doel is om een professionele ledenadministratie te voeren die niet overmatig veel tijd vraagt van het vrijwilligersbestuur.

Tot op heden werd de nieuwsbrief op verzoek ook verstuurd aan niet-leden. Omdat de nieuwsbrief gericht is op verenigingsactiviteiten die uitsluitend open staan voor leden is besloten de nieuwsbrief niet meer aan niet-leden te verzenden.

Bestuursleden hebben het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de werkgroepvoorzitters over de invulling van de rol van de werkgroepen binnen de vereniging. Deze gesprekken worden binnenkort voortgezet. Werkgroepvoorzitters ontvangen daarvoor een uitnodiging van het bestuur.

Uitnodiging digitale lunchbijeenkomst 4 maart 2021

Op donderdag 4 maart 2021 organiseert de Vereniging voor Onderwijsrecht haar 2e lunchbijeenkomst van dit jaar.

Spreker : Niels Rijke

Onderwerp : Identiteitsgebonden benoemings- en toelatingsbeleid op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland

Tijdstip : 12.00 – 13.30 uur

De lezing van Niels Rijke zal gaan over identiteitsgebonden benoemings- en toelatingsbeleid op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland. Hij zal in zijn presentatie onder andere ingaan op het debat dat recent in de Tweede Kamer plaatsvond over identiteitsverklaringen die een aantal reformatorische scholen aan ouders vraagt te ondertekenen. Daarin wordt onder meer gevraagd om onderschrijving van Bijbelse leerstellingen die gebaseerd zijn op de tien geboden en onder andere uitdrukking geven aan opvattingen over seksualiteit. Wie de verklaring niet ondertekent, wordt niet toegelaten.

Guido Terpstra zal het onderwerp belichten vanuit het perspectief van de Awgb en daarbij in het bijzonder ingaan op de strekking van de Awgb zoals deze wet luidt na de wijziging uit 2015.

Kees Jansen zal als referent optreden.

Niels Rijke is in november 2019 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar het identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten. (u vindt zijn proefschrift hier: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/386506/2-rijkeeenvoortdurendeschoolstrijdproefschriftdef.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Guido Terpstra, is docent staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt aan een proefschrift over de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in de multiculturele samenleving. 

Kees Jansen is als jurist verbonden aan Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

U kunt deelnemen via Zoom. VvO-leden hebben op vrijdag 19 februari 2021 een email ontvangen met links voor de digitale lezingen. Indien u VvO-lid bent maar deze email niet heeft ontvangen, wordt u verzocht een email te sturen aan de secretaris via secretaris@vvonderwijsrecht.nl