Inhoudsopgave School en Wet nr. 5 2022

REDACTIONEEL

5             Redactioneel

COLUMN           

6             Willem Lindeboom

                Functie onderwijsbestuurder eindelijk beschreven

ARTIKELEN

                Martijn Nolen

7             Vier evaluaties van het externe toezicht op het publiek bekostigd onderwijs; en hoe nu verder?

De Onderwijsraad heeft dit jaar het advies de ‘Essentie van extern toezicht’ uitgebracht en dit jaar zijn ook twee evaluaties zijn verschenen over recente vernieuwingen in het externe toezicht op het onderwijs. In 2020 is bovendien een evaluatie van de beleidstheorie bij en de praktijk van de toezichtsbezoeken uitgebracht.

                Brechtje Paijmans en Bastiaan Goedhart

17                  Wat te doen als ‘bevoegd bekwaam’ onvindbaar is? Het lerarentekort en bewegingsonderwijs in het po:  juridisch kader en (on)wenselijke alternatieven.

Hoe kan een school voldoende bewegingsonderwijs aanbieden als zij door het lerarentekort onvoldoende bevoegde leerkrachten heeft? Mag een basisschool een ‘alternatief’ aanbieden of leidt dat direct tot aansprakelijkheid van de school? Dit artikel gaat over (on)bevoegdheden van leraren, aansprakelijkheid van de school, dilemma’s én alternatieven.

JURISPRUDENTIE

27           Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

                Mr. E.C. Appels-de Groot

                Mr. P.H.M. Kanters

Programma Werkgroep Medezeggenschapsrecht 11 november

Op vrijdag 11 november 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland (de bijeenkomst op 14 oktober a.s. is gecanceld).

Het gespreksonderwerp is deze keer ingebracht door Dik Berkhout en Willem Hein Hogerzeil en gaat over de toetsing door de LGCWMS bij instemmingsgeschillen.

WMS artikel 32 lid 1 schrijft voor dat de commissie slechts aan het bevoegd gezag toestemming geeft om het besluit te nemen ‘indien de medezeggenschapsraad niet in redelijkheid tot het onthouden van instemming heeft kunnen komen of indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden die het te nemen besluit van het bevoegd gezag rechtvaardigen.’ Deze tweevoudige toets in de WMS bij instemmingsgeschillen is afgeleid van de WOR. Bij enkele recente uitspraken (https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/instemmingsgeschil-over-invoering-vijf-gelijke-dagenmodel-vanwege-zwaarwegende-omstandigheden-krijgt-het-bevoegd-gezag-toestemming-het-besluit-te-nemen/ en https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/instemmingsgeschil-over-schoolplan-het-bevoegd-gezag-krijgt-vanwege-zwaarwegende-omstandigheden-toestemming-het-besluit-te-nemen/) inzake instemmingsgeschillen ontstaat echter de indruk dat de commissie de eerste toetsingsgrond heeft overgeslagen en alleen het tweede deel van de tweevoudige toets (de zwaarwichtige reden) is gehanteerd. Waarmee de (voorstelbaar) goede redenen van een MR om zich van instemming te onthouden (te snel?) terzijde worden geschoven.

Vraag is of daarom of de commissie hiermee op de juiste wijze toepassing heeft gegeven aan genoemde toetsingsgrond? En hoe vindt onder de WOR deze tweevoudige toetsing plaats? (Artikel 27 lid 4 WOR: “De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen”.)

Het betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning

Stafmedewerker AOb / adviseur medezeggenschap

Programma Werkgroep Leerrecht en Leerplicht 7 oktober

Vrijdag 7 oktober a.s. is het volgende moment voor een korte tussentijdse bespreking via teams. De bespreking start anders dan we gewend zijn vanaf stipt 09.30 uur tot hooguit 10.30 uur. Het is vijf minuten vooraf mogelijk om in te loggen, zodat alles tijdig klaar staat.

De volgende onderwerpen zijn aangemeld:

Artikel 15 Lpw – Vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs 

Peter van Zuidam zal de bijeenkomst dit keer inhoudelijk voorbereiden en ook ingaan op de volgende stelling:

– Strafrechter dient in leerplichtzaken een eigen beoordeling van de feiten te maken en bij twijfel vrij te spreken.

Wellicht is er nog een actueel onderwerp dat bespreking verdient. Dan horen wij dat graag van je.

Het is fijn als je je uiterlijk donderdag a.s. aanmeldt voor deze bespreking. we versturen uiterlijk vrijdag een uitnodiging met de link voor de sessie. Als er minder dan vijf deelnemers zijn, schuift de bijeenkomst door naar de volgende datum.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals de data voor de laatste 2 bijeenkomsten van dit jaar:

vrijdag 4 november 2022 – van 9.30 tot 10.30

vrijdag 2 december 2022 – van 9.30 tot 10.30

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon

Programma Werkgroep Leerrecht en Leerplicht 16 september

Beste deelnemers aan de werkgroep Leerrecht en leerplicht,

Vrijdag 16 september a.s. is het volgende moment voor een korte tussentijdse bespreking via teams. De bespreking start anders dan we gewend zijn vanaf stipt 09.00 uur tot hooguit 10.00 uur. Het is vijf minuten vooraf mogelijk om in te loggen, zodat alles tijdig klaar staat.

De volgende onderwerpen zijn aangemeld:

Wetsvoorstel terugdringen verzuim

https://www.internetconsultatie.nl/terugdringenverzuim/b1#sectie-waarkuntuopreageren

Wellicht is er nog een actueel onderwerp dat bespreking verdient. Dan horen wij dat graag van je.

Het is fijn als je je uiterlijk donderdag a.s. aanmeldt voor deze bespreking. we versturen uiterlijk vrijdag een uitnodiging met de link voor de sessie. Als er minder dan vijf deelnemers zijn, schuift de bijeenkomst door naar de volgende datum.

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon

Inhoudsopgave School en Wet nr. 4 2022

De redactie

In Memoriam Dick Mentink

Mr. J. Streefkerk

Experimentbesluit onderwijszorgarrangementen. Een brug tussen twee werelden?

Hoe om te gaan met de financiering van een gemengd aanbod van funderend onderwijs en jeugdzorg?

Het probleem zit in het beschikbaar maken en organiseren van de financiële middelen: zeggenschap over meerdere ‘potjes’ en het verruimen van bestedingsvoorwaarden. Het aangekondigde Besluit experiment onderwijszorgarrangementen zou soelaas moeten bieden.

Natasja Engel en Mark van den Hove

Geslaagd of afgewezen? De juridisch juiste rechtsingang bij een geschil over de inhoudelijke beoordeling van het eindexamen.

Moeten leerlingen die het niet eens zijn met de vaststelling van een eindexamencijfer of met de uitslag van hun eindexamen zich wenden tot de bestuursrechter of tot de burgerlijke rechter?

Mr. B.P.L. Vorstermans

Kroniek: Toetsing, beoordeling en examinering

Er zijn ruim twee jaar verstreken sinds de eerste kroniek over jurisprudentie met betrekking tot toetsing, beoordeling en examinering, het is tijd voor een volgend overzicht. Deze kroniek bestrijkt de periode van begin 2020 tot en met mei 2022.

Rubrieken Jurisprudentie en Wetgeving po, vo en mbo